Integritetspolicy

ALLMÄN

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data på denna webbplats hanteras för att följa lagar och förordningar (GDPR).

VILKA UPPGIFTER LAGRAR VI OCH HUR LÄNGE?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

TA DEL AV, ÄNDRA ELLER RADERA DEN LAGRADE INFORMATIONEN

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning, radering av dina personuppgifter när som helst.

SAMTYCKE

Genom att du registrerar dig och använder vårt inskicksformulär godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina personuppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Canned Foods Sweden AB är personuppgiftsansvarig för Canned Foods Sweden AB:s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

KONTAKTUPPGIFTER

Canned Foods Sweden AB
Org nr 556830-7945
Toivovägen 22
134 32 Gustavsberg
+46 (0) 709903001
info@cannedfoods.se

Privacy policy

GENERAL

We handle the security of your personal data with the utmost respect and consideration. On this page we describe how the collection and use of data on this website is handled to comply with laws and regulations (GDPR).

WHAT DATA DO WE STORE AND FOR HOW LONG?

The data stored are the fields that each submission form contains. We save the data for as long as it is necessary for the purposes of the processing.

ACCESS, MODIFY OR DELETE THE STORED INFORMATION

You have the right to request information about what personal data we have stored about you up to once a year. To do this, contact the data controller. You also have the right to request rectification, deletion of your personal data at any time.

CONSENT

By registering and using our submission form, you agree that you have read this Privacy Policy and agree that your personal data will be processed as described herein. You have the right to withdraw consent to the use of your personal data at any time by contacting the data controller.

DATA CONTROLLER

Canned Foods Sweden AB is the data controller for Canned Foods Sweden AB's processing of your personal data and is responsible for ensuring that such processing takes place in accordance with applicable legislation.

CONTACT

Canned Foods Sweden AB
Org nr 556830-7945
Toivovägen 22
134 32 Gustavsberg
+46 (0) 709903001
info@cannedfoods.se